Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘یوفا’

از جمله نکبتهای حکومت اسلامی بر مردم ما و دور افتادنمان از روزگار سایر مردم جهان را می توان همزمان با جشن ها و شادمانی اروپایی ها به مناسبت برگزاری مسابقات جام ملتهای اروپا دید. هم اکنون در سراسر اروپا بیش از همیشه جشنواره رنگ و شادی است اما در ایران تشدید مبارزه پلیس با پوشیدن لباس های رنگی و شاد.

در اروپا میلیونها نفر در خیابانها مشغول تماشای فوتبالند اما در مملکت ما، جمع شدن 4 جوان حتا برای تماشای فوتبال رسما تهدید امنیت دولت اسلامی است و می تواند به فاجعه ای کهریزکی ختم شود.

در سراسر اروپا دولت ها در تدارک هر چه بیشتر برای لذت بردن شهروندان از این رویداد ورزشی هستند ، اما همزمان در مملکت ما نیروهای مزدور حکومتی در تدارک چگونگی سرکوب کردن جوانان بی گناه ما در خرداد و تیر…

ظلمت و تیرگی و ویرانی و سیاهی و شرارت حکومت اسلامی از سر و روی سرزمین مان می بارد و غارت بی مهابای منابع اقتصادی و سرکوب و خفقان بیش از همیشه خود را به رخ مردم ما می کشد.

تا هر کدام از ما برای خود نقشی در مبارزه و براندازی این مافیای فاسد و اشغالگر کشورمان تعیین نکنیم ، امیدی به نجات میهن نیست.

مبارزه با حکومت اسلامی را جایگزین حذف و سانسور یکدیگر کنیم و برای برخاستن ، دست یکدیگر را بگیریم.

Read Full Post »