Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘حجاب’

در خنگی و بی بصیرتی! مقام عظمای ولایت همین نکته بس که 34 سال پس از آوار شدن حکومت نکبت دینی بر سر ملت ایران، روز به روز برای تحمیل شدیدتر حجاب و ممنوعیت ماهواره و مقابله با دیگر آزادیهای مسلم انسانی بر تعداد مزدوران و سرکوبگرانش اضافه می کند! غافل از آنکه اگر این شیوه احمقانه جواب می داد چنین غائله ای 34 سال طول نمی کشید و کار برای حکومت اشرار هر روز سخت تر نمی شد. نادانی تا به کجا و حماقت تا به کی؟! وجود چنین حکومت و حاکمی برای ایران زمین ننگ است ؛ ننگ!

Read Full Post »