Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘تحریم نفت’

تحریم جهانی نفت ایران آغاز شد.در مقابل یاوه گویی دولتمردان دزد و غارتگر حکومت اسلامی همچنان ادامه دارد و هر روز احمقانه تر از قبل با جامعه جهانی مقابله می کنند. آزادیخواهان و متخصصان کشور اگر به قتل نرسیده باشند یا تارومارند یا دسته دسته در زندان اسیرند و علی خامنه ای و سپاهیان شرورش با مشت آهنین و سرکوب وحشیانه مردم بی پناه در صدد حل همه مسائل اند!

روزانه دهها میلیارد تومان به بهانه توسعه صنایع هسته ای و نظامی حیف ومیل می شود و بیش از این مبالغ هم لقمه اختلاس حضرات است. فقر و فلاکت و بیچارگی از سر و روی کشور می بارد و بیداد گرانی کمر طبقات متوسط و پایین جامعه را می شکند. بهداشت و دیمان و تامین اجتماعی صفر و امنیت و توسعه و حقوق انسانی کلا تعطلیل!

به نظر می رسد که راهزنان سوار بر حکومت اسلامی با خود عهد بسته اند از این سرزمین تاریخی جز ویرانی و خاک سوخته چیزی بجا نگذارند و احترام و هویت و شان تاریخ و فرهنگ ملت ما را لگد کوب و تحقیر و نکبت و فلاکت را جایگزین آن کنند.

حل باید دید کاسه صبر ایرانیان در برابر ظلم های این قبیله متجاوز و خون آشام کی سر ریز خواهد کرد.

Read Full Post »