Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘امام خامنه ای’

پس از 20 و چند سال که از مرگ خمینی می گذرد و هنوز هم برای بنای عریض و طویل مرقد و بارگاهش مثل بولدوزر منابع مالی ملت محروم ما را حیف و میل می کنند، خبر می رسد که بارگاه و زیارتگاه از رد پا و لگن خاصره علی خامنه ای در حال احداث است و ظاهرا مقام عظمای وقاحت هم در صدد ممانعت از این رفتار احمقانه اطرافیان بیمارش نیست.


این در حالی است که سنگ مزار جانباختگان راه آزادی همواره از سوی همین جنایتکاران مورد تعدی قرار می گیرد و تلاش برای به فراموشی سپردن نام و یاد آنان جزء وظایف نظام فاسد استبداد است.
حال که چگونگی مقدس و امام شدن خمینی و خامنه ای را در روزگار معاصر و عصر آگاهی شاهدیم ، اندکی به خود بیاییم و حکایت مقدس شدن بسیاری از پیشینیان را درک کنیم.
بخود آئیم و اجازه ندهیم به بهانه مقدسات حقوق انسانی ما را پایمال کنند و یا به بهانه پاسداری از مقدسات آزادی های اولیه را از ما سلب کنند.

Read Full Post »